این مؤسسه ضمن عقد قرارداد رسمی با مجتمع های مسکونی و اداری، نسبت به انجام کلیه وظایف مدیریت ساختمان با هیئت مدیره همکاری می نماید. در صورتی که ساختمان هیئت مدیره نداشته باشد، نخست نسبت به دعوت و تشکیل جلسه عمومی ساختمان اقدام و در همان جلسه، مراسم انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین مالکین داوطلب برگزار می گردد و اساسنامه از پیش تهیه شده مطابق قانون مالکیت آپارتمان ها، ارائه و به رأی گذاشته می شود. در صورت تصویب، این اساسنامه بعنوان آئین نامه اجرایی تکثیر و در اختیار کلیه اعضا قرار داده می شود و در صورت عدم تصویب، موارد اصلاحی لازم اعمال و سپس مراخب تأیید و اجرا انجام می گیرد. متعاقبا ً این دفتر یکنفر از لایق ترین پرسنل بخش مدیریت خود را بعنوان مدیر ساختمان انتخاب و معرفی می نماید. و بسته به تعداد واحدهای ساختمان حضور تمام وقت یا نیمه وقت مدیر از پیش تعیین می گردد.

فهرست